Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok účelne spresňuje postup zákazníka a 4 safety, s.r.o. v prípade, že napriek všetkému úsiliu 4 safety, s.r.o. o zachovanie vysokej kvality ponúkaných výrobkov vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

I. Prevencia

1. Pri výbere výrobku je nutné, aby zvolený typ, tvar a veľkosť presne zodpovedali potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania. Iba výrobok dobre zvolený z hľadiska funkčnosti, sortimentu a veľkosti je predpokladom naplnenia jeho úžitkovej hodnoty a účelu použitia.

2. Po celú dobu používania zakúpeného výrobku je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám jeho používania. Zvlášť je nutné dbať na všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, napr. nadmerná intenzita používania výrobku, používanie výrobku na nevhodné účely a pod.

3. Podmienkou pre zachovanie dobrého stavu výrobku a jeho funkčnosti  je časté striedanie a jeho pravidelná údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba totiž podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Prostredníctvom informačného letáku, ďalších informačných materiálov a poradenstva predajného personálu poskytuje 4 safety, s.r.o. svojim zákazníkom dostatočné množstvo informácií potrebných pre správnu starostlivosť o všetky druhy predávaných výrobkov.

4. Na zabezpečenie riadnej starostlivosti a údržby slúžia rôzne prípravky a čistiace prostriedky ponúkané v predajniach 4 safety, s.r.o..

 II. Základné podmienky reklamácie

1. Ak sa vyskytne u zakúpeného výrobku v záručnej dobe vada, zákazník má právo túto vadu reklamovať.

2. Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) výrobku, ak jej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, príp. nevhodné konštrukčné riešenie.

3. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti výrobku, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je výrobok vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. 4 safety, s.r.o. nenesie zodpovednosť za vady, pre ktoré bol výrobok predávaný za nižšiu cenu.

4. Ak si zákazník uplatní právo zo zodpovednosti za vady predaného výrobku riadnym spôsobom, poverený pracovník spoločnosti 4 safety, s.r.o. na základe rozhodnutia zákazníka určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní a v odôvodnených prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

5. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný výrobok kompletný a v stave zodpovedajúcom všeobecným zásadám hygieny. Zákazník by mal predložiť reklamovaný výrobok vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. 4 safety, s.r.o. group môže odmietnuť prevziať výrobok, ktorý nespĺňa vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.

6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je táto vybavená ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, vybavenie reklamácie však netrvá dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

III. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1. Zákazník si môže uplatniť reklamáciu osobne v predajni 4 safety, s.r.o. , prípadne zaslaním na adresu predajne 4 safety, s.r.o.. Nákup reklamovaného výrobku v predajni 4 safety, s.r.o. preukazuje zákazník nákupným dokladom.  Poverený pracovník spoločnosti 4 safety, s.r.o. je pri uplatnení reklamácie povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, o spôsobe vybavenia reklamácie, ako aj o dobe jej trvania, ďalej presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa.

IV. Vybavenie a lehoty pre uplatnenie reklamácie

1. Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, hneď ako sa vada objavila. Prípadné oneskorenie pri pokračujúcom používaní výrobku môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru,pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu § 620 ods. 1 Občianského zákonníka. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú innosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 obchodného zákonníka.

2. Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Pokiaľ je výsledkom reklamácie výmena reklamovaného tovaru, začne bežať nová záručná doba od prevzatia nového výrobku. Pri výmene vadnej súčasti sa nová záručná doba vzťahuje na vymenenú časť.

4. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže výrobok vzhľadom na svoje vlastnosti, daný účel a rozdielnosť v intenzite jeho používania vydržať.

5. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania

  • odovzdaním opraveného výrobku,
  • výmenou výrobku,
  • vrátením kúpnej ceny výrobku,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny,
  • písomná výzva na prevzatie plnenia
  • jej odôvodnené zamietnutie.

O termíne vybavenia reklamácie informuje 4 safety, s.r.o. zákazníka už pri uplatnení reklamácie, pričom v deň, ktorý je v protokole uvedený ako dátum vybavenia reklamácie, je zákazník povinný si reklamovaný výrobok prevziať. Reklamácia sa považuje za vybavenú v tento deň aj v prípade, ak si zákazník v tento deň reklamovaný výrobok nevyzdvihne.

6. Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže 4 safety, s.r.o. vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

7. Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a 4 safety, s.r.o. ju zamietol, môže zákazník zaslať reklamovaný výrobok na odborné posúdenie. V zamietnutí reklamácie 4 safety, s.r.o. uvedie, komu môže zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie.

8. Aj v prípade zamietnutia reklamácie je zákazník povinný ním reklamovaný výrobok vyzdvihnúť, a to v lehote najviac 3 mesiace odo dňa, kedy bude o výsledku reklamácie vyrozumený. V prípade, že tak neučiní, je 4 safety, s.r.o. oprávnený dať výrobok do úschovy alebo do súdnej úschovy, a to na náklady zákazníka, popr. výrobok zákazníkovi na jeho náklady doručí.

V. Odstrániteľné vady

1. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré je možné opravou odstrániť tak, aby pri nich neutrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

2. V prípade výskytu odstrániteľnej vady má zákazník právo na riadne, bezplatné a včasné odstránenie vady. 4 safety, s.r.o. je povinná vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak tým 4 safety, s.r.o. group nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady. 4 safety, s.r.o. môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za bezvadný, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Zákazník má právo na výmenu výrobku alebo má možnosť od zmluvy odstúpiť, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

VI. Neodstrániteľné vady

1. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nie je možné odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti.

2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby bol výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady, zákazník má právo: – požadovať výmenu výrobku za nový, bezchybný alebo – odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3. V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu používaniu výrobku ako výrobku bez vady (napr. estetické vady) a zákazník nepožaduje výmenu výrobku, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pri poskytnutí zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania výrobku, dĺžku jeho používania a na možnosti ďalšieho použitia.

Vll.Vylúčenie zodpovednosti:

1. Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:
a) prirodzeným opotrebením veci,
b) nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu),
c) mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením zvrchného materiálu, kože, plastových či kovových častí,
d) neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja,
e) prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom ,
f) prírodnými živlami,
g) prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou.

2. Záruka sa tiež nevzťahuje na:
a) tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom,
b) produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi,
c) na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky,
d) tovar, ktorému uplynula záručná doba,
e) poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom,
f) poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, nože, oleje, a pod.),
g) závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku,
h) poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu, na voľný čas a pod.
i) vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebovaním alebo vytečeným elektrolytom,
j) výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie, používanie atď.

 VIIl. Rozpor s kúpnou zmluvou

1. 4 safety, s.r.o. zodpovedá za to, že predávané výrobky sú pri prevzatí zákazníkom v zhode s kúpnou zmluvou, najmä bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie, že výrobok má akosť a úžitkové vlastnosti popisované 4 safety, s.r.o., príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre tento druh výrobkov obvyklé.

2. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ  to neodporuje povahe výrobku alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. To neplatí v prípade, ak zákazník pred prevzatím výrobku o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. O prípady, kedy to odporuje povahe výrobku, ide predovšetkým pri zmene vlastnosti výrobku v dôsledku prirodzenej zmeny materiálu či v dôsledku opotrebenia.

3. V prípade, že výrobok pri prevzatí zákazníkom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, je spoločnosť 4 safety, s.r.o. povinná bez zbytočného odkladu uviesť výrobok do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve podľa požiadaviek zákazníka, a to buď opravou alebo výmenou. Ak to nie je možné, môže zákazník požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.

4. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v zostávajúcich 18 mesiacoch, sa rieši spôsobom uvedeným v časti V.  VI. VII.

5. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia v predajni 4 safety, s.r.o. .

V Leviciach 27.augusta 2017